Winkelwagen

Allmänna villkor

Artikel 1 – Definitioner

För tillämpningen av dessa villkor ska följande definitioner gälla:

Betänketid: den tid inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;

Konsument: den fysiska person som inte agerar i utövandet av ett yrke eller en verksamhet som ingår ett distansavtal med entreprenören;

Dag: kalenderdag;

Varaktighetstransaktion: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, vars leverans- och/eller inköpsskyldighet är spridd över tiden;

Varaktigt medium: varje medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är riktad till honom personligen på ett sätt som möjliggör framtida konsultation och oförändrad reproduktion av den lagrade informationen.

Ångerrätt: möjlighet för konsumenten att avstå från distansavtalet inom ångerfristen;

Entreprenör: fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans;

Distansavtal: ett avtal enligt vilket, inom ramen för ett system som organiserats av entreprenören för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, fram till och med ingåendet av avtalet, exklusiv användning görs av en eller flera tekniker för distanskommunikation;

Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal, utan att konsumenten och entreprenören är tillsammans i samma rum vid samma tidpunkt.

Allmänna villkor: entreprenörens nuvarande allmänna villkor.

Artikel 2 – Entreprenörens identitet

Sunnergie är en del av Vuurkooi E-commerce B.V.
Beläget på: Weesperstraat 50, 1398 XZ Muiden
E-postadress: support@sunnergie.nl
Handelskammarens nummer: 80010601
Registreringsnummer för mervärdesskatt: VAT NL861527665B01

Artikel 3 – Tillämplighet.

Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från entreprenören och för varje distansavtal och beställning som upprättas mellan entreprenör och konsument.

Innan distansavtalet ingås skall texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt, innan distansavtalet ingås, kommer det att anges att de allmänna villkoren finns tillgängliga för inspektion på entreprenörens lokaler och att de kommer att skickas gratis så snart som möjligt på konsumentens begäran.

Om distansavtalet ingås på elektronisk väg får, med avvikelse från föregående stycke och innan distansavtalet ingås, texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten på elektronisk väg på ett sådant sätt att den lätt kan lagras av konsumenten på ett varaktigt medium. Om detta inte är rimligt möjligt skall det, innan distansavtalet ingås, anges var de allmänna villkoren kan konsulteras elektroniskt och att de, på konsumentens begäran, kommer att skickas elektroniskt eller på annat sätt kostnadsfritt.

Om särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor, ska andra och tredje styckena gälla i tillämpliga delar, och i händelse av motstridiga allmänna villkor kan konsumenten alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelse som är mest gynnsam för honom.

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid någon tidpunkt är helt eller delvis ogiltiga eller upphävda, ska avtalet och dessa villkor fortsätta att gälla i övrigt och den aktuella bestämmelsen ska omedelbart efter ömsesidig överenskommelse ersättas av en bestämmelse som så långt som möjligt närmar sig innebörden av den ursprungliga.

Situationer som inte omfattas av dessa allmänna villkor ska bedömas “i enlighet med andemeningen” i dessa allmänna villkor.

Osäkerhet om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra allmänna villkor ska tolkas “i andan” av dessa allmänna villkor.

Artikel 4 – Erbjudandet

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är föremål för villkor, kommer detta uttryckligen att anges i erbjudandet.

Erbjudandet är inte bindande. Entreprenören har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.

Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om entreprenören använder bilder är dessa en riktig återspegling av de produkter och / eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet binder inte entreprenören.

Alla bilder, specifikationer uppgifter i erbjudandet är vägledande och kan inte vara ett skäl för ersättning eller uppsägning av avtalet.

Bilder som medföljer produkter är en sann representation av de produkter som erbjuds. Operatören kan inte garantera att de visade färgerna exakt motsvarar de verkliga färgerna på produkterna.

Varje erbjudande innehåller sådan information att det står klart för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är förenade med att acceptera erbjudandet. Detta gäller i synnerhet:

priset inklusive skatter och avgifter;

eventuell kostnad för frakt;

Det sätt på vilket avtalet kommer att upprättas och vilka åtgärder som krävs för detta ändamål;

Huruvida ångerrätten gäller eller inte;

Metod för betalning, leverans och fullgörande av avtalet;

perioden för godkännande av erbjudandet, eller den period inom vilken entreprenören garanterar priset;

beloppet för avgiften för distanskommunikation om kostnaden för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den vanliga grundavgiften för det använda kommunikationsmedlet;

Om avtalet arkiveras efter att det ingåtts, och i så fall på vilket sätt konsumenten kan få tillgång till det;

Det sätt på vilket konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera och, om så önskas, rätta de uppgifter som han eller hon har lämnat enligt avtalet;

alla andra språk på vilka avtalet, utöver nederländska, kan ingås;

de uppförandekoder som näringsidkaren har anslutit sig till och det sätt på vilket konsumenten kan ta del av dessa uppförandekoder elektroniskt, och

Den minsta löptiden för distansavtalet vid en endurancetransaktion.

Valfritt: tillgängliga storlekar, färger, typ av material.

Artikel 5 – Avtalet

Avtalet träder i kraft, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, vid den tidpunkt då konsumenten godtar erbjudandet och uppfyller de villkor som anges i det.

Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt, ska entreprenören omedelbart bekräfta mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av denna accept inte har bekräftats av entreprenören, kan konsumenten lösa upp avtalet.

Om avtalet upprättas elektroniskt kommer entreprenören att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer entreprenören att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

Entreprenören kan informera sig själv – inom rättsliga ramar – om konsumenten kan uppfylla sina betalningsskyldigheter, liksom alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om entreprenören på grundval av denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att vägra en beställning eller ansökan eller att förena särskilda villkor för genomförandet.

Entreprenören kommer att inkludera följande information med produkten eller tjänsten till konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare:

 1. Besöksadress till företagarens etablering dit konsumenten kan vända sig med klagomål;
 2. De villkor enligt vilka och det sätt på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller en tydlig uppgift om att ångerrätten är utesluten;
 3. information om garantier och befintlig service efter köpet;
 4. de uppgifter som ingår i artikel 4.3 i dessa villkor, såvida inte entreprenören redan har tillhandahållit dessa uppgifter till konsumenten innan avtalet genomförs;
 5. kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller om det har en obestämd löptid.

Vid en varaktighetstransaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast för den första leveransen.

Varje avtal ingås under förutsättning att det finns tillräcklig tillgång till produkterna i fråga.

Artikel 6 – Ångerrätt

Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att häva avtalet utan att ange skäl under 14 dagar. Denna avkylningsperiod börjar dagen efter mottagandet av produkten av konsumenten eller en representant som tidigare utsetts av konsumenten och meddelats entreprenören.

Under avkylningsperioden kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen med omsorg. Han får endast packa upp eller använda produkten i den utsträckning som är nödvändig för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utövar sin ångerrätt kommer han att returnera produkten med alla levererade tillbehör och – om det är rimligt möjligt – i originalskick och förpackning till entreprenören, i enlighet med de rimliga och tydliga instruktionerna från entreprenören.

Om konsumenten vill utöva sin ångerrätt är han skyldig att meddela entreprenören inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Anmälan ska göras av konsumenten genom ett skriftligt meddelande/e-post. Efter att konsumenten har uttryckt sin önskan att utöva sin ångerrätt måste kunden returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna returnerades inom rimlig tid, till exempel genom ett försändelsebevis.

Om kunden inte har uttryckt en önskan att utöva ångerrätten eller inte har returnerat produkten till entreprenören efter utgången av de perioder som nämns i punkterna 2 och 3, är köpet ett faktum.

Artikel 7 – Kostnader vid frånträde

Om konsumenten utövar sin ångerrätt skall konsumenten stå för kostnaden för att returnera produkterna.

Om konsumenten har betalat ett belopp kommer entreprenören att återbetala detta belopp så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter återkallelsen. Detta gäller under förutsättning att produkten redan har återlämnats till säljaren eller att avgörande bevis på fullständig återlämning kan tillhandahållas.

Artikel 8 – Uteslutande av ångerrätt.

Entreprenören får utesluta konsumentens ångerrätt för produkter som beskrivs i punkterna 2 och 3. Uteslutandet av ångerrätten gäller endast om entreprenören tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i god tid innan avtalet ingås.

Uteslutande av ångerrätt är endast möjligt för produkter:

 1. som har skapats av entreprenören i enlighet med konsumentspecifikationer;
 2. som är klart personliga till sin natur;
 3. som till sin natur inte kan återlämnas;
 4. som kan förstöras eller åldras snabbt;
 5. vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden över vilken entreprenören inte har något inflytande;
 6. För enstaka tidningar och tidskrifter;
 7. för ljud- och bildupptagningar och datorprogram för vilka konsumenten har brutit förseglingen.
 8. För hygieniska produkter vars försegling har brutits av konsumenten.

Uteslutande av ångerrätt är endast möjligt för tjänster:

 1. om logi, transport, restaurangverksamhet eller fritidsaktiviteter som ska utföras på ett visst datum eller under en viss period;
 2. Leveransen påbörjades med konsumentens uttryckliga samtycke före utgången av ångerfristen;
 3. Beträffande vadslagning och lotterier;
 1. Artikel 9 – Priset

Under den giltighetsperiod som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, med undantag för prisändringar på grund av ändringar i momssatser.

Utan hinder av föregående stycke får entreprenören erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som entreprenören inte har kontroll över, med rörliga priser. Denna bindning till fluktuationer och det faktum att alla priser som anges är riktpriser anges i erbjudandet.

Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de följer av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter.

Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om entreprenören har fastställt det och:

 1. de är resultatet av lagstadgade förordningar eller bestämmelser, eller
 2. konsumenten har rätt att säga upp avtalet från och med den dag då prishöjningen träder i kraft.

De priser som anges i erbjudandet om produkter eller tjänster inkluderar moms.

Alla priser gäller med reservation för tryck- och sättfel. Vi tar inget ansvar för följderna av tryck- och sättfel. I händelse av tryck- och sättfel är entreprenören inte skyldig att leverera produkten enligt det felaktiga priset.

Artikel 10 – Överensstämmelse och garanti

Entreprenören garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som nämns i erbjudandet, de rimliga kraven på sundhet och/eller användbarhet och de befintliga lagbestämmelserna och/eller statliga bestämmelser på dagen för avtalets ingående. Om så avtalas garanterar entreprenören också att produkten är lämplig för annat än normal användning.

En garanti som tillhandahålls av entreprenören, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagliga rättigheter och krav som konsumenten kan hävda mot entreprenören enligt avtalet.

Eventuella defekta eller felaktigt levererade produkter måste rapporteras till entreprenören skriftligen inom 14 dagar efter leverans. Retur av produkterna måste vara i originalförpackningen och i nytt skick.

Entreprenörens garantitid motsvarar tillverkarens garantitid. Entreprenören är dock aldrig ansvarig för produkternas ultimata lämplighet för varje enskild tillämpning av konsumenten, och inte heller för några råd angående användning eller tillämpning av produkterna.

Garantin gäller inte om:

Konsumenten har själv reparerat och/eller modifierat de levererade produkterna eller låtit tredje part reparera och/eller modifiera dem;

De levererade produkterna utsätts för onormala förhållanden eller på annat sätt slarvigt behandlade eller i strid med anvisningarna från entreprenören och / eller på förpackningen har behandlats;

Otillräckligheten beror helt eller delvis på bestämmelser som regeringen har utfärdat eller kommer att utfärda beträffande beskaffenheten eller kvaliteten på de material som används.

Artikel 11 – Leverans och verkställighet

Våra produkter levereras direkt från leverantören. Den genomsnittliga leveranstiden är 3-7 arbetsdagar. I undantagsfall kan detta gå upp till 15 arbetsdagar.

Entreprenören kommer att vidta största möjliga försiktighet vid mottagande och utförande av beställningar av produkter.

Leveransorten är den adress som konsumenten har meddelat företaget.

Med förbehåll för vad som anges om detta i artikel 4 i dessa allmänna villkor, kommer företaget att utföra accepterade beställningar snabbt men senast inom 30 dagar, såvida inte konsumenten har kommit överens om en längre leveransperiod. Om leveransen försenas eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras, ska konsumenten informeras om detta inom 30 dagar efter det att beställningen gjordes. I detta fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan kostnad och rätt till eventuellt skadestånd.

I händelse av upplösning i enlighet med föregående stycke kommer entreprenören att återbetala det belopp som konsumenten betalat så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar efter upplösningen.

Om leveransen av en beställd produkt visar sig vara omöjlig, kommer entreprenören att göra allt för att tillhandahålla en ersättningsartikel. Senast vid leveranstillfället kommer det på ett tydligt och begripligt sätt att rapporteras att en ersättningsartikel levereras. När det gäller ersättningsvaror kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaden för eventuell returfrakt skall bäras av entreprenören.

Risken för skada och / eller förlust av produkter vilar hos entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en tidigare utsedd och känd för entreprenörens representant, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 12 – Varaktighetstransaktioner: varaktighet, uppsägning och förnyelse

Uppsägning

Konsumenten får när som helst säga upp ett avtal som ingåtts på obestämd tid och som omfattar regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster, med förbehåll för överenskomna uppsägningsregler och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.

Konsumenten får säga upp ett tidsbegränsat avtal, som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst i slutet av den tidsbegränsade perioden, med förbehåll för överenskomna uppsägningsregler och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.

Konsumenten får ingå de avtal som nämns i föregående stycken:

avbeställa när som helst och inte vara begränsad till avbeställning vid en viss tidpunkt eller period;

avsluta åtminstone på samma sätt som de ingicks av honom;

alltid med samma uppsägningstid som entreprenören har fastställt för sig själv.

Förlängning

Ett avtal som ingåtts för en bestämd tidsperiod och som omfattar regelbunden leverans av varor (inklusive elektricitet) eller tjänster får inte underförstått förlängas eller förnyas för en bestämd tidsperiod.

Utan hinder av föregående stycke får ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts för regelbunden leverans av dagliga nyheter och veckotidningar och tidskrifter tyst förlängas med en fast period som inte överstiger tre månader, om konsumenten kan säga upp detta förlängda avtal vid slutet av förlängningen med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.

Ett tidsbegränsat avtal som avser regelbunden leverans av varor eller tjänster får förnyas genom tyst medgivande på obestämd tid endast om konsumenten när som helst kan säga upp avtalet med en uppsägningstid som inte överstiger en månad och med en uppsägningstid som inte överstiger tre månader om avtalet avser regelbunden leverans, men mindre än en gång i månaden, av dagstidningar, nyhetstidningar och veckotidningar samt tidskrifter.

Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av dags-, nyhets- och veckotidningar och tidskrifter i introduktionssyfte (prov- eller introduktionsprenumeration) fortsätter inte tyst och upphör automatiskt i slutet av prov- eller introduktionsperioden.

Varaktighet

Om ett avtal har en löptid på mer än ett år får konsumenten efter ett år säga upp avtalet när som helst med en uppsägningstid på högst en månad, om inte rimlighet och skälighet talar emot att avtalet sägs upp före utgången av den avtalade löptiden.

Artikel 13 – Betalning

Om inte annat avtalats ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 7 arbetsdagar efter det att den betänketid som avses i artikel 6.1 har börjat löpa. Vid avtal om tillhandahållande av en tjänst skall denna period börja löpa efter det att konsumenten mottagit bekräftelse på avtalet.

Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i betalningsinformation som tillhandahålls eller anges till entreprenören.

I händelse av att konsumenten inte betalar, med förbehåll för lagliga begränsningar, har entreprenören rätt att debitera de rimliga kostnader som konsumenten har känt till i förväg.

Artikel 14 – Klagomålsförfarande

Klagomål om utförandet av avtalet måste lämnas in till entreprenören inom 7 dagar fullständigt och tydligt beskrivet, efter att konsumenten har identifierat bristerna.

Klagomål som lämnas till entreprenören skall besvaras inom en period av 14 dagar från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebart längre handläggningstid ska näringsidkaren inom 14-dagarsperioden skicka ett mottagningsbevis och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som kan bli föremål för tvistlösning.

Ett klagomål avbryter inte entreprenörens skyldigheter, såvida inte entreprenören skriftligen anger något annat.

Om entreprenören anser att ett klagomål är berättigat kommer entreprenören, efter eget gottfinnande, antingen att ersätta eller reparera de levererade produkterna utan kostnad.

Artikel 15 – Tvister

Avtal mellan entreprenören och konsumenten som dessa allmänna villkor hänför sig till regleras uteslutande av nederländsk lag. Även om konsumenten är bosatt utomlands.

Artikel 16 – Import

Om produkterna kommer från utlandet (utanför EU) är köparen ansvarig för moms och importavgifter. Kunden är den som importerar produkten, inte www.sunnergie.nl. Vi är under inga omständigheter kvalificerade för dessa fall.

Artikel 17 – Entreprenörens identitet

Sunnergie är en del av Vuurkooi E-commerce B.V.
Beläget på: Weesperstraat 50, 1398 XZ Muiden
E-postadress: support@sunnergie.nl
Handelskammarens nummer: 80010601
Registreringsnummer för mervärdesskatt: VAT NL861527665B01